Garancije i reklamacije

  • Reklamaciju na mehaničku ispravnost artikla, kupac može izjaviti u roku od 2 (dve) godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. U razmatranje se neće uzimati artikli koji su podložni mehaničkom trošenju usled eksploatacije istog ili usled eksploatacije u trenutno ili trajno neadekvatnim uslovima.
  • Reklamaciju na električne ili elektroničke artikle, kupac može izjaviti u roku od 30 (trideset) dana od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Razlog skraćenog roka reklamacije je u nemogućnosti utvrđivanja pravog razloga otkaza konkretnog artikla, s obzirom da su najčešće u pitanju delovi čije ispravno funkcionisanje zavisi od drugih delova sa kojima radi u sklopu i koji su, najčešće, uzrok otkaza reklamiranog dela.
  • Reklamacija na ispravnost dela, u garantnom roku, neće biti razmatrana bez otpremnice – računa, koji ćete dobiti uz isporučeni deo.
  • Kupac gubi pravo na reklamaciju ako je došlo do oštećenja krivicom kupca, nestručnom montažom ili na drugi način, nezavisan od uticaja proizvođača ili prodavca. Dokaz o pravilnoj ugradnji kupljenog artikla je pečat zvaničnog servisa koji je izvršio ugradnju, na reklamacionom listu, uz OBAVEZNO POPUNJENE SVE ostale tražene podatke.
  • Odgovor na reklamaciju – opravdanost ili ne, dobićete u roku od osam radnih dana od prispeća reklamiranog dela.Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana.
  • U slučaju opravdanosti reklamacije, Kupac ima pravo da bira između zamene za isti ili drugi artikal i povrata novca. u slučaju neraspoloživosti dela u datom trenutku.
  • Drugi artikal za koji se vrši zamena mora biti iste ili veće vrednosti, uz doplatu.
  • Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
  • Troškove povrata robe prema Prodavcu u slučaju reklamacije snosi Prodavac.
  • Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe od 2 (dve) godine ili 30 (trideset) dana, potrošač je sam odgovoran za ispravnost robe, tj. Prodavac više nema obavezu garancije.

Reklamacije

Ovde možete preuzeti dokument:
Zapisnik o reklamaciji